Petnička pećina

Petnička pećina se nalazi na 7,5 km jugoistočno od Valjeva. Na severnoj padini, delimično litici, brda Osoj nalaze se dva ulaza u pećinu – niži koji je primetan iz daljine i viši koji je skriven u šumi. Povučen veličinom ulaza narod ih je zvao Velika i Mala pećina, iako je prva pre potkapina, koja se čitava vidi sa ulaza, dok je druga predstavljena dugačkom i razgranatom mrežom pećinskih kanala. Da bi izbegao ovu zabunu dr Radenko Lazarević ih je nazvao Gornja i Donja pećina.

Ulaz u Donju pećinu ima oblik trougla, a u produženju zidovi i tavanica postepeno se približavaju i na 31 m spajaju na mestu gde izvire Banja, stalni tok Petničke pećine. Ulaz u Gornju pećinu nalazi se na visini od 199,59 m. Zatvoren je metalnim vratima. Posle ulaza nastaje Koncertna dvorana, najveća podzemna prostorija Petničke pećine. Njena dužina iznosi 27 m, najveća širina 22 m, a najveća visina 20 m. Tavanica je probijena sa dva velika otvora – vigleda, tako da dvorana ima prigušeno dnevno svetlo. U toku uređenja pećine kosim hodnikom – stepeništem, spojeni su Donja pećina i Koncertna dvorana.

Petnička pećina je razgranatog tipa tj. sastoji se iz više celina: dvorana, suženja i pećinskih kanala. Ukupna dužina sistema Petničke pećine iznosi 580 m, a površina 3.393, 5 m2.

Privatno preduzeće „Vujić“, koje je u neposrednoj blizini podiglo fabriku vode 2003. godine, vratilo je u prvobitno stanje prilaz pećini, vodenicu, Donju pećinu i u njoj napravilo restoran.

Do Petničke pećine se dolazi putem koji vodi pored Sportsko-rekreativnog centra u Petnici. Postoji i drugi pravac, preko užičkog puta i sela Bujačić.